OOU

   Informace poskytnuté v případě, že osobní údaje jsou získány od subjektu údajů

  V souladu s čl. 13 nařízením EU č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“) správce poskytuje subjektu údajů potřebné informace.
   Účel zpracování: Evidence obchodních kontaktů (zámečnické práce, výkup bar. kovů)
   Použití automatizovaného zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání: 10 let
   Použití manuálního zpracování osobních údajů:
Doba uchovávání: 10 let

   Kategorie osobních údajů, které jsou zpracovávány:
Osobní údaje jiné než citlivé: jméno, příjmení, rodné číslo, IČ, DIČ, email, telefon, adresa, webové stránky, datum narození, číslo OP

                     Zvláštní kategorie údajů
 (osobní údaje citlivé): citlivé osobní údaje nejsou zpracovávány
Kategorie příjemců z České republiky a států EU:
orgány veřejné správy, další obchodní partneři shánějící obchodní kontakty

  Úmysl předávat osobní údaje do zahraničí mimo státy EU:
Země mimo EU nebo mezinárodní organizace, kam mají být osobní
údaje předávány: správce nemá úmysl předávat osobní údaje do
zahraničí mimo země EU

   Informace týkající se použitého postupu při automatizovaném rozhodování
(profilování) jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování
pro subjekt údajů:
správce nezpracovává osobní údaje tímto způsobem a neprovádí profilování

   Právní základ pro zpracování osobních údajů:
Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě. Tento důvod zpracování se netýká zpracování prováděné orgánem veřejné moci při plnění jeho úkolů. Těmito zájmy jsou: obchodní kontakty jsou důležité pro realizaci obchodů

 Správce:
EDAS, s. r. o.
Žďárského 196, 674 01 Třebíč - Kožichovice
IČ: 26925281
Tel:  +420 - 568 840 443
Email:info@edas-tr.cz

  Zástupce správce:     správce nejmenoval svého zástupce

  Zpracovatel:     správce nezpracovává osobní údaje prostřednictvím zpracovatele
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů:
  správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů

Poučení subjektu údajů o právním základu poskytnutí osobních údajů a následkům
jejich neposkytnutí:

Poskytnutí osobních údajů je: požadavkem, který je nutné uvést do smlouvy
                   
             Následky odmítnutí poskytnout
             správci osobní údaje:  nemožnost pokračovat v obchodní spolupráci

Poučení subjektů údajů o jeho právech:

Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo požadovat od správce přístup k osobním údajům týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů.
Správce poučuje subjekt údajů o tom, že má právo odvolat kdykoli souhlas se zpracováním osobních údajů.

Subjekt údajů má právo podat stížnost dozorovému orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.


   Datum: 2.7.2018